Trac Nghiem Online Versions Save

Xây dựng hệ thống trắc nghiệm online cho các trường THCS, THPT một cách nhanh chóng và dễ dàng. Không cần phải là lập trình viên

v3.4.3

3 years ago
 • Tối ưu lại một số code ✓
 • Lưu lại trạng thái ẩn/hiện menu trái ✓
 • Fix lỗi update avatar ✓
 • Thêm Ẩn/Hiện đề thi ✓

v3.4.2.1

4 years ago
- Thay đổi lại cách thức thực hiện truy vấn SQL -> hạn chế lỗi SQL Injection ✓
- Fix lỗi bị lag khi thực hiện thêm, sửa, xóa với các mục có nhiều dữ liệu ✓
- Fix lỗi không cài đặt được ở 1 số máy ✓
- Fix lỗi không hiện công thức toán khi làm bài ✓
- Rewrite URL ✓
- Thêm upload ảnh trong nội dung câu hỏi ✓
- Tối ưu lại một số code ✓
- Thêm comment cho các hàm phục vụ cho việc bảo trì, nâng cấp ✗

v3.4.1

4 years ago
- Fix upload ảnh ✓
- Fix nhập câu hỏi trực tiếp trên web bị mã hóa 1 số ký tự ✓
- Sửa lại giao diện xem lại bài trực quan hơn ✓
- Thêm chức năng sau khi Admin xác nhận, học sinh mới có thể xem chi tiết bài thi ([email protected]) ✓
- Thay đổi cách thức gửi đáp án của học sinh (sữa lỗi đáp án chọn không trùng với đáp án trong bảng câu hỏi và đáp án có nội dung ảnh) ✓

v3.4.0

4 years ago
- Thêm hỗ trợ nhập công thức bằng LaTeX (ckeditor + mathjax add-on) (Cảm ơn bạn [email protected], Hoang Duong đã góp ý) ✓
- Thêm phân loại: dễ, trung bình, khó (Cảm ơn bạn [email protected], Hoang Duong đã góp ý) ✓
- Tách trang thêm câu hỏi và sửa câu hỏi ra trang riêng ✓
- Thêm thông báo lỗi ở một số chỗ (thêm học sinh, thêm lớp,...) ✓
- Chỉnh lại phần chọn đáp án đúng cho thêm câu hỏi (chọn A, B, C, D thay vì phải nhập lại đáp án, giảm thiểu lỗi do nhập lỗi nhập liệu) ✓
- Fix một số lỗi từ các phiên bản trước ✓

v3.3.0

4 years ago
 • Thêm chức năng xem danh sách điểm của tất cả các bài thi/kiểm tra và xuất file excel cho Admin ✓
 • Thêm chức năng xem danh sách điểm của các bài thi và xuất file excel mà có lớp giáo viên đó đang quản lý tham gia ✓
 • Thêm chức năng xem chi tiết đề thi cho Admin ✓
 • Fix file path ✓
 • Optimize code ✓

v3.2.1

4 years ago
 • Fix chức năng làm bài của học sinh
 • Thay đổi một chút giao diện cho hợp lý hơn
 • Thay đổi cấu trúc thư mục

v3.2.0

4 years ago
 • Nâng cấp chức năng tạo đề thi của quản trị viên ✓
  • Có thể chọn môn, chọn khối, chọn số câu hỏi của từng chương trong đề thi ✓
  • Hệ thống sẽ lấy ngẫu nhiên các câu hỏi theo điều kiện đã chọn để tạo đề thi ✓
  • Mỗi học sinh khi chọn đề thi để làm bài sẽ có bộ câu hỏi được lấy từ bộ câu hỏi của đề thi sau khi đã được trộn thứ tự các câu hỏi và câu trả lời. ✓
 • Nâng cấp chức năng làm bài của học sinh ✓
  • Thay đổi giao diện trang làm bài/thi trực quan, nhiều chức năng hơn ✓
  • Hệ thống sẽ lưu lại trạng thái làm bài và thời gian còn lại của học sinh. Khi gặp sự cố hoặc học sinh lỡ tay đóng trình duyệt đang mở, khi mở lại trang làm bài tập sẽ vẫn lưu lại trang thái các câu đã làm và thời gian còn lại. ✓
  • Có thể xem lại thông tin bài làm và điểm bất cứ khi nào cần. ✓
 • Hỗ trợ thêm các môn có thể kiểm tra/thi bằng hình thức trắc nghiệm

v3.1.3

4 years ago
 • Fix chức năng thêm câu hỏi qua file (cho phép hiển thị ảnh trong nội dung câu hỏi) ✓

v3.1.2

4 years ago
 • Fix chức năng thêm admin qua file ✓

v3.1.1

4 years ago
 • Thêm giao diện cho trình cài đặt (install.php) ✓