Python Engineer Roadmap Persian Save

Python-related resources made in Persian language

Project README

نقشه ی راه مهندس پایتون

فهرست مطالب

💡 برای حرکت راحت تر بین مطالب ، از فهرست مطالب زیر استفاده کنید

پیشنیاز-ها

مسیر شغلی

مباحث پیشرفته

مشارکت

با خیال راحت مشارکت کنید و منابع بیشتری اضافه کنید.

اولین بار است که مشارکت میکنید؟ برای اطلاعات بیشتر درباره ی مراحل و راهنما ها ، اینجا را ببینید : اینجا.

Open Source Agenda is not affiliated with "Python Engineer Roadmap Persian" Project. README Source: DjangoEx/python-engineer-roadmap-persian