Chino Chan Bot Save

Bot Messenger được tích hợp ChatGPT.

Project README

1. Lưu ý:

 • Tôi không chịu trách nhiệm cho tất cả những gì bạn dùng code của tôi để làm những việc sai trái trên Facebook. Xin hãy tôn trọng mọi người trên cộng đồng Facebook.

2. Những thứ cần có:

 • 1 tài khoản Facebook để làm bot. Nếu bạn chỉ muốn để test thì dùng Facebook Whitehat Account để tránh bị ban account nhé.
 • Nếu bạn chưa tải Node.JS thì bạn có thể tải nó ở đây.

3. Cách tạo:

 • Clone source code hoặc tải về từ GitHub:
git clone https://github.com/Tungchaphet/Chino-chan-Bot.git
cd Chino-chan-Bot
 • Tải các thư viện npm cần thiết:
npm i
 • Đặt token OpenAI của bạn vào file config.js. Bạn có thể vào đây để tạo API Key nhé.
// ./config/config.js
const config = {
  prefix: '/', // Bạn có thể thay prefix ở đây nhé.
  openaikey: '', // Đưa token OpenAI của bạn vô đây
  cache: new NodeCache({
    checkperiod: 10000,
    deleteOnExpire: true
  }),
  ratelimit: new Map(),
  commands: new Map(),
  aliases: new Map()
}

module.exports = config
 • Copy và paste json cookies tài khoản của bạn vô file fbstate.json nằm trong folder config. Lấy cookies tài khoản bằng cách sử dụng chrome extension c3c-fbstate.

 • Chạy bot:

npm start

Và khi terminal của bạn xuất hiện username đã online. thì bạn đã thành công rồi đấy, chúc bạn may mắn :3

4. Những lệnh của bot:

 • Prefix mặc định của bot là: /. Bạn có thể thay prefix bạn muốn trong config.js.
 • /ask [message]: Để nói chuyện với bot (ChatGPT). Ví dụ: /ask ChatGPT là cái gì?
 • /roll [number]: Ra số ngẫu nhiên với số tối đa là [number]. Ví dụ: /roll 300
 • /ping: Kiểm tra độ trễ của bot. Độ trễ có thể sai do đồng hồ máy bạn.
 • /uptime: Xem thời gian chạy của bot.
Open Source Agenda is not affiliated with "Chino Chan Bot" Project. README Source: misonomikadev/Chino-chan-Bot
Stars
62
Open Issues
0
Last Commit
3 months ago
License
MIT

Open Source Agenda Badge

Open Source Agenda Rating